اعضای هئیت امناء پرینت
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته رتبه علمی مسئولیت در هیئت موسس
1 آیت الله علی اصغر باغانی حوزوی حوزوی حوزوی رئیس
2 دکتر علی مقیمی
دکتری زمین شناسی
استادیار عضو
3 دکتر اسدالله متاجی
دکتری منابع طبیعی
دانشیار
عضو
4 حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی حسینی حوزوی حوزوی حوزوی عضو
5 دکتر حسنعلی آقاجانی دکتری مدیریت صنعتی استادیار عضو
6 جواد کریمی
کارشناسی ارشد مدیریت
عضو
7 جمیله قزوینی کارشناسی هنرهای سنتی عضو
8 دکتر فریدون رحیم زاده
دکتری اقتصاد عضو و نماینده وزیر
9 مهندس محمد ناصر زندی
عضو و نماینده استاندار